Kurban Bağışı Yapmak İçin Tıklayınız

Giriş Yap / Kayıt Ol

KVKK


 

BAĞIŞÇI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İNSAN EĞİTİMİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (Bundan böyle “İNSAN VAKFI” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz bağışçılarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Veri Sorumlusu: İNSAN EĞİTİMİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

Adres: Merkez Mahallesi, Silahtarağa Cad. No:12, 34050 Eyüpsultan/İstanbul

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad Soyad

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İNSAN VAKFI tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; sosyal medya hesapları ve şirkete ait yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Cep Telefonu Numarası
 • Elektronik Posta Adresi

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

İletişim bilgileriniz, İNSAN VAKFI tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz;  sosyal medya hesapları ve şirkete ait yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 

 • Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi Merkez Mahallesi, Silahtarağa Cad. No:12, 34050 Eyüpsultan/İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte İNSAN EĞİTİMİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI’na bizzat başvurarak,
 • Başvuru Sahibi tarafından mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle insanvakfi@insanvakfi.org.tr adresine e-posta göndererek, İNSAN EĞİTİMİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI’na iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili birime ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.